Vzory tlačív a návody potrebné pre činnosť obecnej knižnice. 

• docVzorový štatút knižnice - kópiu prosíme poslať na adresu našej knižnice
• Návrh na vyradenie - vzorové tlačivo
• Zoznam vyradených kníh - vzorové tlačivo
• pdfVyhláška č. 201/2016 Z.z. Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach 
• docVzor knižničného a výpožičného poriadku - schvaľuje obecné zastupiteľstvo
• Usmernenie k zlučovaniu školských a obecných knižníc
• Zápisnica z revízie knižničného fondu - vzor. Kópiu Zápisnice z revízie knižničného fondu prosíme poslať na adresu našej knižnice (Knižnica P.O.Hviezdoslava, Levočská 1, 080 01 Prešov) alebo e-mailom na adresu: kniznicapoh(@)gmail.com. 
• docTematické rozdelenie knižničného fondu - pomôcka pre obecných knihovníkov - ako jednoducho rozdeliť knižničný fond
• docOchrana osobných údajov používateľov knižnice
• pdfZákon o knižniciach 126/2015
• pdfMetodický pokyn MK SR k určeniu štandardov pre verejné knižnice
• pdfPríručka pre školského knihovníka od Slovenskej pedagogickej knižnice